Russian version English version
Volume 11   Issue 1   Year 2016
Mathematical Modeling
Modeling of human breath: conceptual and mathematical statements
Trusov P.V., Zaitseva N.V., Tsinker M.Yu.
On the DNA Kink Motion Under the Action of Constant Torque
Yakushevich L.V., Balashova V.N., Zakiryanov F.K.
Bioinformatics
Number of Overlaps in Patterns
Furletova E.I., Roytberg M.A.
Data mining
Software for the Partial Spectroscopy of Human Brain
Rykunov S.D., Ustinin M.N., Polyanin A.G., Sychev V.V., Llinás R.R.
Information and Computer Technologies in Biology and Medicine
The use of optimal partitionings for multiparameter data analysis in clinical trials
Guliev R.R., Senko O.V., Zateyshchikov D.A., Nosikov V.V., Uporov I.V., Kuznetsova A.V., Evdokimova M.A., Tereshchenko S.N., Akatova E.V., Glaser M.G., Galyavich A.S., Koziolova N.A., Yagoda A.V., Boeva O.I., Shlyk S.V., Levashov S.Y., Konstantinov V.O., Brazhnik V.A.,Varfolomeev S.D., Kurochkin I.N.

 

  Copyright IMPB RAS © 2005-2024